Verwijsindex Gelderland

De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar).

Hulpverleners die zich ernstig zorgen maken over een jongere, geven dit aan in de Verwijsindex. Door de meldingen in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Hierdoor blijft de jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd.

Bezoek voor meer informatie de website van de Verwijsindex Gelderland.

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Interne vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn: Jenny van der Vlies en Sjoerd Bergambagt.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op school. De jeugdverpleegkundige nodigt uw kind in leerjaar 2 uit voor een gezondheidsonderzoek op school.

Het CJG in de buurt
In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.

De gezondheid van uw kind volgen
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van ieder kind in Apeldoorn.
Op de middelbare school biedt het CJG in schooljaar 2 een gezondheidsonderzoek aan. Daarvoor krijgt uw kind een uitnodiging thuisgestuurd en vraagt het CJG om thuis alvast een digitale vragenlijst in te vullen over gezondheid en welzijn. Tijdens het invullen worden ook informatie en tips gegeven. De jeugdverpleegkundige komt langs op school. De ouder hoeft daar niet bij aanwezig te zijn. Tijdens de afspraak meten en wegen we het kind en bespreekt de jeugdverpleegkundige de vragenlijst. Ook komen (lichamelijke) veranderingen en andere belangrijke zaken in het leven van uw kind aan bod. Mocht het gezondheidsonderzoek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van uw kind) contact met ouder(s) opnemen.

Kernteam
Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de zorgcoördinator van school, advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Contact
Telefoon: (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)
info@cjgapeldoorn.nl
www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

 

Dyslexie & dyscalculie

Leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een vermoeden van één van beiden krijgen op het Christelijk Lyceum ondersteuning. De ondersteuning voor deze leerlingen is als volgt opgebouwd:

Leerlingen met een dyslexieverklaring

Begeleiding in de brugklas:

 • 1 uur per week
 • Oefenen met hulp van het computerprogramma “Muiswerk” (www.muiswerk.nl)
 • Oefenen aan de hand van thema’s: een tekst lezen en analyseren, spellingregels doornemen, plannen, grammatica en leerstrategieën oefenen.

Leerlingen met een vermoeden van dyscalculie

Signalering:

 • Vanuit de basisschool meegegeven om dyslexie te onderzoeken
 • Mentor / docent Nederlands geeft aan een vermoeden te hebben
 • Vanuit het leerlingvolgsysteem wordt iets bijzonders opgemerkt
 • Ouders leggen de vraag bij school neer om er naar te kijken
 • Alle brugklassers maken het signaleringsdictee ‘Het wonderlijke weer’.

Voorbereidend onderzoek:

 • Leerlingen maken een test op de computer
 • Leerlingen maken een leestoets

Vervolgonderzoek en begeleiding:

 • Het vervolgonderzoek bestaat uit een aantal korte testen
 • Om dyslexie te mogen vaststellen moet een leerling een tijd begeleiding hebben gehad. Deze begeleiding moet aantonen dat de problemen hardnekkig zijn. De leerling sluit aan bij de begelelding van leerlingen met dyslexie in de brugklas.
 • Aan het einde van het schooljaar wordt het laatste deel van het onderzoek uitgevoerd. Dezelfde testen worden nogmaals bij de leerling afgenomen. Daarnaast wordt de leerling onderzocht door de orthopedagoog en wordt intelligentieonderzoek gedaan.

Faciliteiten

Rechten van een leerling met een dyslexieverklaring:

 • Tijdverlenging bij een toets (of minder opgaven)
 • Eventueel gebruik van hulpmiddelen

Leerlingen die in de brugklas getest worden en dat jaar begeleid worden, hebben recht op dezelfde faciliteiten.

Leerlingen met een vermoeden van dyscalculie

Op het Christelijk Lyceum kunnen we een screeningstest doen, een eerste begin van onderzoek naar dyscalculie. Als het vermoeden wordt bevestigd, kan verder onderzoek niet bij ons plaatsvinden en zullen ouders elders hun kind verder moeten laten onderzoeken. Natuurlijk begeleiden we wel leerlingen met (een vermoeden van) dyscalculie. We steken dan vooral in het opbouwen van zelfvertrouwen.

Ondersteuning & begeleiding

In het schoolondersteuningsprofiel staat precies beschreven welke vormen van begeleiding we je kunnen bieden en welke spelregels daarvoor gelden. De problemen of vraagstukken waar je als leerling mee te maken kunt krijgen, hebben we in drie soorten verdeeld. Het leerlingbegeleidingssysteem van het Christelijk Lyceum sluit daarop aan.

 1. Problemen bij het leren
  Bij leerproblemen krijg je hulp van vakdocenten. Zij zijn meestal bereid om je iets extra’s uit te leggen, binnen of buiten de les om. Daarnaast hebben we iedere week één uur vakstudiebegeleiding (vsb) voor een aantal vakken. Ook zijn er docenten die gespecialiseerd zijn bij specifieke leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en woordenschatproblemen:
  Carolien Bunjes en Laura van Beesten: dyslexiebegeleiders.
  Hennie van der Kloet: NT2-begeleider.
 2. Persoonlijke problemen
  We bieden natuurlijk zo veel mogelijk een luisterend oor en staan je met raad en daad bij. Je kunt altijd terecht bij je mentor (zie lijst met mentoren per leerjaar) of bij één van de leerling-coördinatoren (zie lijst).
 3. Studie- en beroepskeuze
  Welk profiel kies je? Welke vervolgopleiding past het best bij jouw ambities en kwaliteiten? Decanen zijn gespecialiseerd in studie- en beroepskeuze. Bij hen kun je terecht voor informatie en advies.
  Ze helpen je weloverwogen beslissingen te nemen.
  Decanen:
  Mavo 2 en 3: Ilse Dohmen
  Havo 3 en 4: Saskia de Witte
  Mavo 4, havo 5 en vwo: Anke Klein Hulse

Expertisepunt

De mentoren, coördinator en vertrouwenspersonen zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Wanneer blijkt dat jij het beste geholpen bent met extra begeleiding of zorg, verwijzen zij je door naar de medewerkers van het Expertisepunt. In het Expertisepunt vind je het zorgteam van de school. Zij bespreken met jou wat jij nodig hebt aan extra ondersteuning en bekijken of dat op school ingezet kan worden. Meestal worden je ouders erbij betrokken. Aan het begin van het schooljaar krijg je hierover van je mentor informatie.
Het expertisepunt vind je in de G-vleugel.

 

Huiswerkklas

Heb je moeite met huiswerk maken en kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Dan biedt de huiswerkklas uitkomst. Je komt dan één of meerdere dagen per week naar school om onder toezicht huiswerk te maken. De huiswerkklas is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Voor de huiswerkklas vragen we een (kostendekkende) financiële bijdrage van je ouders.

Het aanmeldingsformulier voor de huiswerkklas is hier te downloaden.

 

Trainingen

Training sociale vaardigheid

Sommige leerlingen vinden het lastig om met anderen om te gaan of voor zichzelf te kiezen. Ze zijn bijvoorbeeld verlegen of hebben moeite met ‘nee’ zeggen. Speciaal voor hen organiseren wij een training sociale vaardigheid. Je leert dan contact te maken, gesprekken te voeren en je in te leven in anderen. De training wordt op school gegeven en bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. In de brugklas vullen alle leerlingen een vragenlijst in. Het kan zijn dat je daarna wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en het advies krijgt om deel te nemen aan deze training. In dat geval informeren we ook je ouders. Het is uiteindelijk aan jou en je ouders om te beslissen of je de training gaat volgen.

 

Training  faalangstreductie

Sommige leerlingen durven geen vragen te stellen tijdens de les of klappen dicht bij een proefwerk. Zij hebben veel last van zenuwen en spanningen. Op het Christelijk Lyceum kunnen die leerlingen meedoen aan een faalangstreductietraining. Deze training vindt plaats in het tweede leerjaar. In ongeveer tien weken leer je je angsten onder ogen te zien, ze te relativeren en ermee om te gaan. Dit doen we door te oefenen in een luchtige en humoristische sfeer. Aan het begin van het schooljaar worden alle tweedeklassers getest. Het kan zijn dat je naar aanleiding van de test wordt uitgenodigd voor de training. In dat geval worden ook je ouders geïnformeerd.

 

Schoolarts

De schoolarts is een jeugdarts, gespecialiseerd in jouw leeftijdsgroep. Je hoeft dan ook niet zoveel uit te leggen; zij heeft aan een half woord genoeg om je goed te kunnen helpen en je advies te geven. De schoolarts valt onder de GGD. Haar voornaamste taak is preventieve onderzoeken doen. Alle leerlingen van het tweede leerjaar worden door de schoolarts of de assistente onderzocht. Jij en je ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Leerlingen uit andere klassen kunnen, als ze dat willen, zelf een afspraak maken. Onze schoolarts is mevrouw M. van Soest, telefoon (088) 443 30 00.

 

 

Veilige school

Het Christelijk Lyceum wil voor leerlingen en voor personeel een veilige school zijn. Daar voeren we actief beleid op en we meten regelmatig via enquêtes hoe iedereen de veiligheid ervaart.

Wij hanteren hierbij een aantal uitgangspunten:

 1. De school is actief in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als onacceptabel gedrag wordt beschouwd.
 2. Pesten wordt als een probleem gezien door alle betrokken partijen: docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen.
 3. Docenten en onderwijsondersteunend personeel kunnen pesten signaleren en vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten.
 4. De school beschikt over een directe aanpak wanneer pesten de kop opsteekt ( er is een pestprotocol).
 5. De school ontplooit preventieve (les)activiteiten. In de week voor Pasen organiseren wij bijvoorbeeld de week van compassie, waarin onder andere aandacht is voor jezelf kunnen zijn, pesten en buitensluiten.
   

  Vanuit het schoolplan heeft het Christelijk Lyceum een protocol voor de veilige school opgesteld. Dit protocol hangt samen met het convenant ‘Veilige school’, een document van gemeente, justitie en de Apeldoornse scholen. Het Christelijk Lyceum wil zich inzetten voor de fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en medewerkers. Dit protocol is dan ook bedoeld voor leerlingen en medewerkers van de school. Je kunt het vinden op de website.

 

 

 

Volgende pagina »