Verwijsindex

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd.

Bezoek voor meer informatie de website van de Verwijsindex  Gelderland.

www.verwijsindexgelderland.nl

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunnen leerlingen, ouders en medewerkers terecht als ze zich (seksueel) geïntimideerd voelen of als hen fysiek en/of psychisch geweld is aangedaan. Het kan gaan om vervelende uitnodigingen, dubbelzinnige opmerkingen, handtastelijkheden of extreme pesterijen. Ook voor discriminatie en extremisme kun je er terecht. De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn: Jenny van der Vlies en Sjoerd Bergambagt.

Daarnaast kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met Gerard Dijkstra, de vertrouwenspersoon van de Veluwse Onderwijsgroep. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Gerard Dijkstra
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
Anna Bijnsring 154
7321HJ Apeldoorn
T: 06 55183368
info@konfidi.nl
www.konfidivertrouwenspersonen.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

 

CJG

Bij het CJG zijn alle kinderen, (aanstaande) ouders, jongeren en professionals welkom met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Bij het CJG zit alle opvoed- en opgroeikennis onder één dak.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden
De schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op school. U kunt de schoolverpleegkundige ontmoeten op een ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst. De data voor de spreekuren worden in overleg met school ingepland.

Het CJG in de buurt
In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie.
De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.

De gezondheid van uw kind volgen
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basisschool zag uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige.

Op de middelbare school biedt het CJG in schooljaar twee een gezondheidsonderzoek aan. Daarvoor vragen we uw kind eerst een digitale vragenlijst in de vullen. De vragen gaan over gezondheid en welzijn. Tijdens het invullen krijgt uw kind ook informatie en tips. We zien uw kind op school. U bent daarbij niet aanwezig. Tijdens de afspraak meten en wegen we weer. De jeugdverpleegkundige bespreekt samen met uw kind de vragenlijst en we praten over de (lichamelijke) veranderingen en andere belangrijke dingen in het leven van uw kind in deze periode.

Kernteam
Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de ondersteuningscoördinator van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/uw kind mee.

Contact met het CJG?
info@cjgapeldoorn.nl (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)
www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

 

Dyslexie & dyscalculie

Leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een vermoeden van één van beiden krijgen op het Christelijk Lyceum ondersteuning. De ondersteuning voor deze leerlingen is als volgt opgebouwd:

Leerlingen met een dyslexieverklaring

Begeleiding in de brugklas:

 • 1 uur per week
 • Oefenen met hulp van het computerprogramma “Muiswerk” (www.muiswerk.nl)
 • Oefenen aan de hand van thema’s: een tekst lezen en analyseren, spellingregels doornemen, plannen, grammatica en leerstrategieën oefenen.

Leerlingen met een vermoeden van dyscalculie

Signalering:

 • Vanuit de basisschool meegegeven om dyslexie te onderzoeken
 • Mentor / docent Nederlands geeft aan een vermoeden te hebben
 • Vanuit het leerlingvolgsysteem wordt iets bijzonders opgemerkt
 • Ouders leggen de vraag bij school neer om er naar te kijken
 • Alle brugklassers maken het signaleringsdictee ‘Het wonderlijke weer’.

Voorbereidend onderzoek:

 • Leerlingen maken een test op de computer
 • Leerlingen maken een leestoets

Vervolgonderzoek en begeleiding:

 • Het vervolgonderzoek bestaat uit een aantal korte testen
 • Om dyslexie te mogen vaststellen moet een leerling een tijd begeleiding hebben gehad. Deze begeleiding moet aantonen dat de problemen hardnekkig zijn. De leerling sluit aan bij de begelelding van leerlingen met dyslexie in de brugklas.
 • Aan het einde van het schooljaar wordt het laatste deel van het onderzoek uitgevoerd. Dezelfde testen worden nogmaals bij de leerling afgenomen. Daarnaast wordt de leerling onderzocht door de orthopedagoog en wordt intelligentieonderzoek gedaan.

Faciliteiten

Rechten van een leerling met een dyslexieverklaring:

 • Tijdverlenging bij een toets (of minder opgaven)
 • Eventueel gebruik van hulpmiddelen

Leerlingen die in de brugklas getest worden en dat jaar begeleid worden, hebben recht op dezelfde faciliteiten.

Leerlingen met een vermoeden van dyscalculie

Op het Christelijk Lyceum kunnen we een screeningstest doen, een eerste begin van onderzoek naar dyscalculie. Als het vermoeden wordt bevestigd, kan verder onderzoek niet bij ons plaatsvinden en zullen ouders elders hun kind verder moeten laten onderzoeken. Natuurlijk begeleiden we wel leerlingen met (een vermoeden van) dyscalculie. We steken dan vooral in het opbouwen van zelfvertrouwen.

Ondersteuning & begeleiding

In het ondersteuningsprofiel van van de school staat precies beschreven welke vormen van begeleiding we je kunnen bieden en welke spelregels daarvoor gelden. De problemen of vraagstukken waar je als leerling mee te maken kunt krijgen, hebben we in drie soorten verdeeld. Het leerlingbegeleidingssysteem van het Christelijk Lyceum sluit daarop aan.

 1. Problemen bij het leren
  Bij leerproblemen krijg je hulp van vakdocenten. Zij zijn meestal bereid om je iets extra’s uit te leggen, binnen of buiten de les om. Daarnaast hebben we iedere week één uur vakstudiebegeleiding (vsb) voor een aantal vakken. Ook zijn er docenten die gespecialiseerd zijn bij specifieke leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en woordenschatproblemen:
  Carolien Bunjes en Laura van Beesten: dyslexiebegeleiders.
  Hennie van der Kloet: NT2-begeleider.
 2. Persoonlijke problemen
  We bieden natuurlijk zo veel mogelijk een luisterend oor en staan je met raad en daad bij. Je kunt altijd terecht bij je mentor (zie lijst met mentoren per leerjaar) of bij één van de leerling-coördinatoren (zie lijst).
 3. Studie- en beroepskeuze
  Welk profiel kies je? Welke vervolgopleiding past het best bij jouw ambities en kwaliteiten? Decanen zijn gespecialiseerd in studie- en beroepskeuze. Bij hen kun je terecht voor informatie en advies.
  Ze helpen je weloverwogen beslissingen te nemen.
  Decanen:
  Mavo 2 en 3: Ilse Dohmen
  Havo 3 en 4: Saskia de Witte
  Mavo 4, havo 5 en vwo: Anke Klein Hulse

Expertisepunt

De mentoren, coördinator en vertrouwenspersonen zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Wanneer blijkt dat jij het beste geholpen bent met extra begeleiding of zorg, verwijzen zij je door naar de medewerkers van het Expertisepunt. In het Expertisepunt vind je het zorgteam van de school. Zij bespreken met jou wat jij nodig hebt aan extra ondersteuning en bekijken of dat op school ingezet kan worden. Meestal worden je ouders erbij betrokken. Aan het begin van het schooljaar krijg je hierover van je mentor informatie.
Het expertisepunt vind je in de G-vleugel.

 

Huiswerkklas

Heb je moeite met huiswerk maken en kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Dan biedt de huiswerkklas uitkomst. Je komt dan één of meerdere dagen per week naar school om onder toezicht huiswerk te maken. De huiswerkklas is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Voor de huiswerkklas vragen we een (kostendekkende) financiële bijdrage van je ouders.

Het aanmeldingsformulier voor de huiswerkklas is hier te downloaden.

 

Trainingen

Training sociale vaardigheid

Sommige leerlingen vinden het lastig om met anderen om te gaan of voor zichzelf te kiezen. Ze zijn bijvoorbeeld verlegen of hebben moeite met ‘nee’ zeggen. Speciaal voor hen organiseren wij een training sociale vaardigheid. Je leert dan contact te maken, gesprekken te voeren en je in te leven in anderen. De training wordt op school gegeven en bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. In de brugklas vullen alle leerlingen een vragenlijst in. Het kan zijn dat je daarna wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en het advies krijgt om deel te nemen aan deze training. In dat geval informeren we ook je ouders. Het is uiteindelijk aan jou en je ouders om te beslissen of je de training gaat volgen.

 

Training  faalangstreductie

Sommige leerlingen durven geen vragen te stellen tijdens de les of klappen dicht bij een proefwerk. Zij hebben veel last van zenuwen en spanningen. Op het Christelijk Lyceum kunnen die leerlingen meedoen aan een faalangstreductietraining. Deze training vindt plaats in het tweede leerjaar. In ongeveer tien weken leer je je angsten onder ogen te zien, ze te relativeren en ermee om te gaan. Dit doen we door te oefenen in een luchtige en humoristische sfeer. Aan het begin van het schooljaar worden alle tweedeklassers getest. Het kan zijn dat je naar aanleiding van de test wordt uitgenodigd voor de training. In dat geval worden ook je ouders geïnformeerd.

 

Schoolarts

De schoolarts is een jeugdarts, gespecialiseerd in jouw leeftijdsgroep. Je hoeft dan ook niet zoveel uit te leggen; zij heeft aan een half woord genoeg om je goed te kunnen helpen en je advies te geven. De schoolarts valt onder de GGD. Haar voornaamste taak is preventieve onderzoeken doen. Alle leerlingen van het tweede leerjaar worden door de schoolarts of de assistente onderzocht. Jij en je ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Leerlingen uit andere klassen kunnen, als ze dat willen, zelf een afspraak maken. Onze schoolarts is mevrouw M. van Soest, telefoon (088) 443 30 00.

 

 

Veilige school

Het Christelijk Lyceum wil voor leerlingen en voor personeel een veilige school zijn. Daar voeren we actief beleid op en we meten regelmatig via enquêtes hoe iedereen de veiligheid ervaart.

Wij hanteren hierbij een aantal uitgangspunten:

 1. De school is actief in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als onacceptabel gedrag wordt beschouwd.
 2. Pesten wordt als een probleem gezien door alle betrokken partijen: docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen.
 3. Docenten en onderwijsondersteunend personeel kunnen pesten signaleren en vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten.
 4. De school beschikt over een directe aanpak wanneer pesten de kop opsteekt ( er is een pestprotocol).
 5. De school ontplooit preventieve (les)activiteiten. In de week voor Pasen organiseren wij bijvoorbeeld de week van compassie, waarin onder andere aandacht is voor jezelf kunnen zijn, pesten en buitensluiten.
   

  Vanuit het schoolplan heeft het Christelijk Lyceum een protocol voor de veilige school opgesteld. Dit protocol hangt samen met het convenant ‘Veilige school’, een document van gemeente, justitie en de Apeldoornse scholen. Het Christelijk Lyceum wil zich inzetten voor de fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en medewerkers. Dit protocol is dan ook bedoeld voor leerlingen en medewerkers van de school. Je kunt het vinden op de website.

 

 

 

Volgende pagina »