Veluwse Onderwijsgroep

 

 

Het Christelijk Lyceum maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep  wordt gevormd door de volgende vijf stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen (SKVOA), Apeldoorns voortgezet openbaar onderwijs (AVOO) met drie scholen, stichting katholiek primair onderwijs (SKPOOV) met 16 scholen en het gemeenschappelijke servicebureau genaamd de Stichting Veluwse Onderwijsgroep.

 

Alle stichtingen die onder de Veluwse Onderwijsgroep vallen hebben hetzelfde college van bestuur en dezelfde raad van toezicht maar zijn wel zelfstandige stichtingen die samenwerken waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
dhr. Tjeerd Biesterbosch
t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Privacy

Onze school maakt deel uit van De Veluwse Onderwijsgroep. Bij de Veluwse Onderwijsgroep staat de veiligheid en ook de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers voorop. Een ieder heeft recht op privacy. Tegelijkertijd hebben wij persoonsgegevens nodig voor ons onderwijs en delen wij privacygevoelige informatie in het belang van onze leerlingen.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Veluwse Onderwijsgroep plaatsvinden. Daarnaast zijn de processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt beschreven, én is aangegeven waarom die worden uitgevoerd, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie die gegevens worden verstrekt.

In de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een informatieplicht opgenomen voor de verwerkingsverantwoordelijke (degene die de persoonsgegevens verwerkt):

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de informatie en communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.’

Dit document is één van de manieren waarop de Veluwse Onderwijsgroep aan haar informatieplicht voor haar leerlingen en hun ouders wil voldoen.

Lees hier onze volledige privacyverklaring

Identiteit

Christelijke Identiteit
Het Christelijk Lyceum is vanzelfsprekend een Christelijke school. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, dat vinden we belangrijk. We gaan eerlijk en open met elkaar om, we luisteren naar elkaar en veroordelen elkaar niet. Dit komt de sfeer op onze school zeer ten goede. Zowel leerlingen als medewerkers voelen zich snel thuis op onze school.

We starten iedere dag met een bezinningsmoment in de vorm van een dagopening in de klas. In zo’n dagopening is het gesprek rondom een bepaald thema, gebeurtenis of actualiteit belangrijk. We putten onder andere uit de thema’s en teksten uit Oase Magazine. Bij elk thema is rekening gehouden met een Bijbelse invulling, maar de inhoud is breed en in eigentijdse taal geformuleerd. Veel teksten zijn niet expliciet religieus maar grijpen terug op Bijbelse motieven.

Het vak levensbeschouwelijke vorming is een rode draad door alle leerjaren heen. We vinden het belangrijk dat je je eigen en andermans overtuigingen leert te herkennen en onder woorden weet te brengen. We leren je nadenken over je eigen levensvisie en te luisteren naar andermans visie. Je leert vooral om met begrip en respect met elkaars meningen om te gaan. Zelfreflectie, kritisch denken en compassie zijn kernwoorden.

Verder geven we uiteraard vorm aan onze Christelijke identiteit via onze vieringen (Kerst, Pasen, Pinksteren).

Waar staan we voor

We staan voor goed onderwijs! We behalen goede onderwijsresultaten, al jaren, en we leiden jongeren op tot burgers met voldoende zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijkheid. We bieden goed onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige sfeer. Dat is onze missie. We geven vorm aan burgerschapsonderwijs, waarbij veel aandacht uitgaat naar persoonsvorming en socialisatie.

Leren Centraal, dat is ook te lezen in ons schoolplan. We stellen het leren centraal en zien dit in de meest brede zin: leerlingen leren, collega’s leren, leren in kennis en kunde, als persoon in vorming, in de maatschappij van de toekomst.

Een drietal kernwaarden bepaalt onze houding en gedrag: ambitie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. We leggen de lat voor de ander én onszelf hoog, we voelen ons verbonden met het werk dat we doen en ons onderwijs daagt uit tot zelfkennis, -sturing en –verantwoordelijkheid voor onszelf en de ander.

We vinden het ook belangrijk om ieders talenten zo goed mogelijk te benutten en verder ontwikkelen. Je talenten zijn je immers niet voor niets gegeven. Je kunt in de eerste drie leerjaren uiting geven aan je talenten via één van de vier talentklassen: Sport-, Kunst- Bèta+ of Spaans.

Speerpunten

 • We geloven onze missie te bereiken via volgende speerpunten, zijnde onze visie:
  1. Iedere leerling & collega wordt gekend als individu
  2. Het onderwijs is voor iedere leerling & collega uitdagend
  3. Talent van iedere leerling & collega wordt optimaal benut
  4. Iedere leerling & collega zit op de juiste plek
  5. Iedere leerling & collega voelt zich veilig

  We beloven:
  • Goed onderwijs, via gepersonaliseerd leren en loopbaanleren
  • Hoge kwaliteit, via kwaliteitszorg en profilering
  • Goed werkgeverschap via professionalisering en persoonlijk leiderschap.In ons schoolplan ‘Leren Centraal’ kun je er meer over lezen.

Leerlingenstatuut

Een leerlingenstatuut verduidelijkt de rechten en plichten van leerlingen. Als leerling en ouder kun je in situaties terechtkomen waarbij je je afvraagt wat je rechten en plichten zijn en wat je van de school mag verwachten. In het leerlingenstatuut vind je antwoorden op deze vragen.

 

Veluwse Onderwijsgroep

Het Christelijk Lyceum maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit drie stichtingen: SKVOAO (het Veluws College), SKPOOV (vijftien katholieke basisscholen en één school voor katholiek speciaal basisonderwijs) en stichting CVO Apeldoorn (De Heemgaard, Sprengeloo en Christelijk Lyceum).

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur.
De algemeen directeur voortgezet onderwijs voert de directie over het Veluws College en de scholen van CVO Apeldoorn.

 

Directeur voortgezet onderwijs

dhr. Tjeerd Biesterbosch
t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl