Veluwse Onderwijsgroep

Het Christelijk Lyceum  maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep  wordt gevormd door de volgende vijf stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen (SKVOA), Apeldoorns voortgezet openbaar onderwijs (AVOO) met drie scholen, stichting katholiek primair onderwijs (SKPOOV) met 16 scholen en het gemeenschappelijke servicebureau genaamd de Stichting Veluwse Onderwijsgroep.

Alle stichtingen die onder de Veluwse Onderwijsgroep vallen hebben hetzelfde college van bestuur en dezelfde raad van toezicht maar zijn wel zelfstandige stichtingen die samenwerken waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

De Veluwse Onderwijsgroep is voornemens met ingang van 1 januari 2021 een samenwerkingsbestuur te vormen, waarin de vijf stichtingen waaruit de Veluwse Onderwijsgroep nu bestaat, opgaan. Binnen het samenwerkingsbestuur kunnen scholen hun openbare karakter of levensbeschouwelijke identiteit behouden.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
dhr. Tjeerd Biesterbosch
t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Privacy

Onze school maakt deel uit van De Veluwse Onderwijsgroep. Bij de Veluwse Onderwijsgroep staat de veiligheid en ook de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers voorop. Een ieder heeft recht op privacy. Tegelijkertijd hebben wij persoonsgegevens nodig voor ons onderwijs en delen wij privacygevoelige informatie in het belang van onze leerlingen.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Veluwse Onderwijsgroep plaatsvinden. Daarnaast zijn de processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt beschreven, én is aangegeven waarom die worden uitgevoerd, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie die gegevens worden verstrekt.

In de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een informatieplicht opgenomen voor de verwerkingsverantwoordelijke (degene die de persoonsgegevens verwerkt):

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de informatie en communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.’

Dit document is één van de manieren waarop de Veluwse Onderwijsgroep aan haar informatieplicht voor haar leerlingen en hun ouders wil voldoen.

Lees hier onze volledige privacyverklaring

 

  • Gebruik beeldmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij (digitaal) toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal.

Foto’s gemaakt door ouders of leerlingen

Zonder toestemming van een docent of een andere medewerker van de school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

 

Identiteit

Christelijke Identiteit
Het Christelijk Lyceum is vanzelfsprekend een Christelijke school. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, dat vinden we belangrijk. We gaan eerlijk en open met elkaar om, we luisteren naar elkaar en veroordelen elkaar niet. Dit komt de sfeer op onze school zeer ten goede. Zowel leerlingen als medewerkers voelen zich snel thuis op onze school.

We starten iedere dag met een bezinningsmoment in de vorm van een dagopening in de klas. In zo’n dagopening is het gesprek rondom een bepaald thema, gebeurtenis of actualiteit belangrijk. We putten onder andere uit de thema’s en teksten uit Oase Magazine. Bij elk thema is rekening gehouden met een Bijbelse invulling, maar de inhoud is breed en in eigentijdse taal geformuleerd. Veel teksten zijn niet expliciet religieus maar grijpen terug op Bijbelse motieven.

Het vak levensbeschouwelijke vorming is een rode draad door alle leerjaren heen. We vinden het belangrijk dat je je eigen en andermans overtuigingen leert te herkennen en onder woorden weet te brengen. We leren je nadenken over je eigen levensvisie en te luisteren naar andermans visie. Je leert vooral om met begrip en respect met elkaars meningen om te gaan. Zelfreflectie, kritisch denken en compassie zijn kernwoorden.

Verder geven we uiteraard vorm aan onze Christelijke identiteit via onze vieringen (Kerst, Pasen, Pinksteren).

Motto, missie, visie, kernwaarden

Motto:

– Van brugklasser tot student (en erna)

Missie:

– Onze leerlingen leren op een verantwoordelijke manier te bestaan in en met de wereld (nu en later)

Visie:

– We bekommeren ons om de wereld (burgerschap, duurzaamheid)
– We geven betekenis aan leren (kwalificatie, formatief leren)
– We spelen in op het hier en nu (actualiteit, activerend)
– We zijn gericht op de toekomst (digitale geletterdheid, creatief denken/handelen)
– We zijn van waarde voor de ander (persoonsvorming, socialisatie)

Kernwaarden:

– We gaan respectvol om met onze omgeving (rentmeesterschap, naastenliefde)
– We geloven in elkaar (leren van elkaar, met vertrouwen)
– We nemen onze verantwoordelijkheid (met ambitie, verwachtingsvol)
– We ontmoeten elkaar (als gemeenschap, betrokkenheid)
– We zijn in dialoog met elkaar (in een feedbackgerichte en reflectieve cultuur)

In ons schoolplan ‘Leren, in en met de wereld’ kun je er meer over lezen.

 

 

Leerlingenstatuut

Een leerlingenstatuut verduidelijkt de rechten en plichten van leerlingen. Als leerling en ouder kun je in situaties terechtkomen waarbij je je afvraagt wat je rechten en plichten zijn en wat je van de school mag verwachten. In het leerlingenstatuut vind je antwoorden op deze vragen.

 

Veluwse Onderwijsgroep

Het Christelijk Lyceum maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit drie stichtingen: SKVOAO (het Veluws College), SKPOOV (vijftien katholieke basisscholen en één school voor katholiek speciaal basisonderwijs) en stichting CVO Apeldoorn (De Heemgaard, Sprengeloo en Christelijk Lyceum).

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur.
De algemeen directeur voortgezet onderwijs voert de directie over het Veluws College en de scholen van CVO Apeldoorn.

 

Directeur voortgezet onderwijs

dhr. Tjeerd Biesterbosch
t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl