Ongevallenverzekering

Alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, medewerkers, vrijwilligers) zijn verzekerd via de ongevallenverzekering. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door een eigen risico). Materiƫle schade (bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets) valt niet onder de dekking.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als degenen die voor de school actief zijn (medewerkers en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij wijzen op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

 

Ten eerste is de school of het college van bestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Als bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen je bril komt, valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Of zijn ouders zijn dat. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.