Dyslexie & dyscalculie

Dyslexiescreening in de brugklas

Aan het begin van de brugklas wordt bij alle leerlingen een dictee afgenomen en dossieronderzoek gedaan, om te kijken of er sprake is van ernstige achterstanden op het gebied van lezen en spelling en of er mogelijk sprake is van dyslexie.

Als er bijzonderheden worden gezien wordt aansluitend (en altijd in overleg met ouders) individueel een aantal aanvullende toetsen afgenomen en bekeken of de leerling in aanmerking komt voor extra lees- en spellingsbegeleiding. Wanneer na een periode van begeleiding blijkt dat de lees- en spellingsproblemen nog steeds ernstig én dus hardnekkig zijn, dan wordt gekeken of een dyslexieonderzoek op zijn plaats is. Dit onderzoek kan vaak aan het einde van het eerste schooljaar op school worden uitgevoerd; dit wordt uiteraard in overleg met ouders gedaan.

Brugklasleerlingen met dyslexieverklaring

Wanneer leerlingen met dyslexie in de brugklas starten, wordt dit – met toevoeging van de dyslexieverklaring – aangegeven in het digitale leerlingvolgsysteem Somtoday.

Voor brugklasleerlingen met dyslexie worden op het Christelijk Lyceum gedurende 6 weken in periode 1 coaching bijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is om de zelfredzaamheid van leerlingen omtrent hun dyslexie verder te vergroten en hen een aantal praktische denk- en leertools aan te reiken. In de bijeenkomsten worden ook faciliteiten en hulpmiddelen besproken waar een leerling gebruik van kan maken. Wanneer leerlingen na deze bijeenkomsten behoefte hebben aan aanvullende coaching, vragen hebben of ondersteuning nodig hebben bij een technisch hulpmiddel dan wordt dit waar nodig individueel georganiseerd.

Leerlingen met dyslexieverklaring klas 2 tot en met 6

Leerlingen met een dyslexieverklaring in de vervolgklassen kunnen jaarlijks intekenen voor een coaching gesprek. In dit gesprek wordt besproken hoeveel last leerlingen (nog) van hun dyslexie hebben en wat mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen op maat gesneden faciliteiten krijgen, denk aan tijdsverlenging en eventueel gebruik van hulpmiddelen. Uitgangspunt hierbij is weer dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen omgaan met hun dyslexie.

Dyscalculie

Als er in klas 1 of 2 duidelijke vermoedens van dyscalculie bestaan, kan er op school een eerste screening naar de rekenproblemen gedaan worden. Deze screening wordt incidenteel bij een leerling afgenomen en altijd in overleg met ouders. Als de screeningsresultaten een vermoeden van dyscalculie bevestigen, kan verder onderzoek niet op school plaatsvinden en wordt de leerling eventueel doorverwezen. Structurele dyscalculiebegeleiding wordt niet geboden, maar natuurlijk begeleiden we de leerlingen met (een vermoeden van) dyscalculie zo goed mogelijk vanuit school met als doel: de gevolgen van deze problemen zo klein mogelijk te houden.

Wanneer leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen starten in de brugklas, geldt net als bij dyslexie dat dit met bijvoeging van de verklaring aangegeven wordt in het leerlingvolgsysteem. Leerlingen met een verklaring hebben recht op de algemeen geldende faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie.