Verlof

De regels voor verlof zijn voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Apeldoorn gelijk. Extra verlof buiten de schoolvakanties kan alleen worden verleend:

  • wanneer er sprake is van ziekte van de leerling;
  • voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
  • voor vakantie vanwege de aard van het beroep van een van de ouders;
  • vanwege andere gewichtige omstandigheden.

Extra verlof voor vakantie

Het uitgangspunt is dat een gezin één keer per jaar in gezinsverband met vakantie moet kunnen gaan. Is dit door de aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk binnen de vastgestelde schoolvakanties, dan kan hiervoor maximaal tien schooldagen extra verlof worden toegekend. Hiervoor moeten je ouders uiterlijk twee maanden van tevoren een schriftelijk verzoek bij de conrector of coördinator indienen, samen met een werkgeversverklaring. Dit extra verlof voor vakantie mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en wordt maar eenmaal per schooljaar verleend. Het verlengen van de vastgestelde schoolvakanties met een of meer dagdelen is niet toegestaan. Het vertrek naar bijvoorbeeld wintersport- of zomervakantiebestemming moet dus binnen de vastgestelde schoolvakanties plaatsvinden.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Een verzoek om extra verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ voor meer dan tien schooldagen moet minstens één maand van tevoren rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden ingediend. De leerplichtambtenaar neemt hierover een beslissing.

Een verzoek om extra verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ voor tien schooldagen of minder moet vooraf schriftelijk worden ingediend bij de conrector of coördinator van de school. Familiebezoek naar het land van herkomst valt niet onder ‘gewichtige omstandigheden’ en zal dus binnen de vastgestelde schoolvakanties moeten plaatsvinden.

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn te downloaden via de website. De formulieren kun je in de brievenbus doen, deze hangt bij de conciërges. Alle gevallen van afwezigheid waarvoor geen extra verlof is verleend, worden aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim en gemeld aan de leerplichtambtenaar. Deze kan besluiten tot het opmaken van een proces-verbaal.