Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het verzorgen van het reguliere onderwijs, bekostigd door de overheid, maakt het Christelijk Lyceum zich sterk voor een verdieping van het onderwijs. Hiervoor organiseren we jaarlijks diverse activiteiten met als doel de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen. Voor deze activiteiten vragen wij, mede uit het oogpunt van collectiviteit, een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Wel doen we een zeer dringend beroep op de ouder de bijdrage te voldoen om het aangegeven doel te kunnen realiseren.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de ouderbijdrage € 50,00. Het bevoegd gezag en de ouders van de DR stellen jaarlijks in overleg de hoogte van de ouderbijdrage vast en bepalen waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage.

Collectieve leerlingverzekering€ 3,50
Christelijke vieringen€ 10,00
Veiligheid € 2,50
Mediatheek/bibliotheek€ 4,00
Schoolpas/foto’s€ 6,50
Activiteiten ouderraad€ 6,00
Culturele vorming€ 10,00
Bijdrage diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage)€ 7,50

Extra bijdrage

Voor deelname aan de Kunstklas, de Sportklas en de Bèta+klas vragen we een extra bijdrage van € 150,00. Hiervan betalen wij de extra kosten voor bijvoorbeeld de huur van accommodaties, aanschaf van extra materialen, vervoer, toegang tot voorstellingen en bij de Sportklas de kosten van het sportkamp. Deelname aan Spaans is gratis.