Vrijwillige ouderbijdrage

Het Christelijk Lyceum verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten en schoolvoorzieningen aan. Hierbij is te denken aan excursies en schoolvieringen, maar ook de kosten van de mediatheek/bibliotheek en de Collectieve leerling verzekering vallen hieronder. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten/excursies vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het bevoegd gezag en de ouders uit de (deelraad van de) medezeggenschapraad stellen jaarlijks samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 40,00.

  • € 10,00 Culturele activiteiten (bijvoorbeeld CJP pas)
  • € 25,00 Schoolactiviteiten (bijvoorbeeld introductiedagen, diploma-uitreiking, feesten en vieringen)
  • € 5,00 Diversen (bijvoorbeeld ouderraad, ouderavonden)

Extra vrijwillige bijdrage

Voor deelname aan de Kunstklas, de Sportklas en de Scienceklas vragen we een extra vrijwillige bijdrage van € 75,00. Hiervan betalen wij de extra kosten voor bijvoorbeeld de huur van accommodaties, aanschaf van extra materialen, vervoer, toegang tot voorstellingen en bij de Sportklas de kosten van het sportkamp. Voor deelname aan Spaans worden geen extra kosten gemaakt, vandaar dat daar geen extra vrijwillige bijdrage voor wordt gevraagd.

Daarnaast zijn er activiteiten en/of excursies in een schooljaar waar soms extra kosten aan verbonden zijn. U ontvangt hierover een bericht. De bijdragen voor deze extra activiteiten en excursies zijn vrijwillig.

Het is goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen. Lees er hier meer over.